වර්ධනය

Dezhou නගරයේ Yucheng හි පිහිටා ඇති Shandong Subang 1998 සිට R&D, නිෂ්පාදනය සහ අලෙවිය සඳහා කැපවී ඇත.

අපි පාරිභෝගිකයින්ට ගුණාත්මක නිෂ්පාදන ලබා දීමට උත්සාහ කරමු.තොරතුරු, නියැදි සහ උපුටා දැක්වීම් ඉල්ලන්න, අප අමතන්න!

පරීක්ෂණයක්